Potential för godstransporters energieffektivitet? Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.13.3 - Nollutsläppsfordon och miljözoner i nordiska städer

Speakers
  • Tomas Wisell, IVL
Authors
  • Tomas Wisell, IVL
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Energimyndigheten har huvudansvaret för projektet "Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet" och driver det i samarbete med Trafikverket och i dialog med ett antal andra myndigheter. Projektet är ett regeringsuppdrag med finansiering från nordiska ministerrådet och ett av delprojekten utreder introduktion av nollutsläppsfordon och miljözoner i nordiska städer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Syftet med delprojektet är att genomföra en studie som åskådliggör goda exempel och ger rekommendationer om möjligheten att främja nollutsläppsfordon i städer så att dessa utgör en del av en hållbar utveckling av transporter i nordiska städer. Projektet omfattar samarbete och utbyte av erfarenheter med andra nordiska länder för att utvärdera styrmedel och åtgärder som ökar införandet av nollutsläppsfordon, samtidigt som det främjar en utveckling av tillgänglighet som innebär en ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i stadskärnor såväl som i förorter.

Metod

Projektet har analyserat olika typer av miljörelaterade zoner i nordiska städer och andra typer av styrmedel och åtgärder utifrån perspektivet vilka effekter de har på introduktionen av nollutsläppsfordon och effekter på andra mål än klimatmål. Analysen har skett utifrån flera utgångspunkter där de viktigaste är miljöpotential (utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar), samhällsekonomi, mobilitet och tillgänglighet samt sociala fördelningseffekter. Även frågor som rådighet, gynnade av hållbar mobilitet, hinder, framgångsfaktorer och organisatoriska frågor har analyserats.

Projektet har genom omvärldsanalys samlat in omfattande information från studier, forskning och litteratur. Tre nordiska städer har besökts för att undersöka hur de jobbar med frågorna och 15 case- intervjuer av experter eller särskilt berörda aktörer har genomförts. Det har också anordnats ett tolkningsseminarium med intressenter för att få in olika infallsvinklar.

Resultat och slutsats

Nollutsläppsfordon är en högaktuell fråga i de nordiska länderna och överblick saknas när det gäller styrmedel och deras effekter. Projektet Nollutsläppsfordon och miljözoner i nordiska städer bidrar till att öka kunskapen om hur man kan öka andelen nollutsläppsfordon och visar genom konkreta förslag hur olika aktörer kan agera och vad olika typer av styrmedel får för konsekvenser. Resultatet presenteras genom att erfarenheter och analyser av styrmedel sammanställs och värderas där skillnader mellan olika nordiska länder och städer framgår.

Slutsatserna ges i form av rekommendationer med fallspecifika styrmedelsscenarier för att öka nollutsläppsfordon i städer och en illustration av goda exempel utformade för olika länder och städer i Norden, som riktar sig till kommuner, städer, regeringar och andra aktörer som t.ex. transportföretag. Rekommendationerna beaktar de tre hållbarhets­aspekterna miljö, ekonomi och socialt.

Denna typ av utvärdering av styrmedel och deras konsekvenser från de fem nordiska länderna för nollutsläppsfordon och zoner i städer har inte gjorts tidigare. Utredningen är speciell också på det sättet att alla tre hållbarhetsaspekterna vägs in och resulterar i användbara rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer och andra intressenter i samhället.

Collapse