Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.2 - Digitalisering som möjliggörare för transportsystemet, sjöfarten och Sjöfartsverket

Speakers
  • Magnus Sundström, Sjöfartsverket
Authors
  • Magnus Sundström, Sjöfartsverket
Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Den digitala transformationen handlar om de anpassningar och den förflyttning hela transportbranschen behöver göra för att Sverige, transportsystemet och sjöfarten ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Om vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver vi samarbeta och transformera hela det samlade transport– och informationsflödet, för att skapa det digitala anlöpet.

Metod

För att digitaliseringen ska ske på ett effektivt sätt och inom en rimlig ekonomisk ram behöver det ske samordnat inom offentlig sektor samt med privat näringsliv, såväl transportörer som varuägare. För Sjöfartsverket handlar förflyttningen om hur vi organiserar vårt arbete och vilka tjänster som vi ska erbjuda våra kunder. Det handlar inte om ta fram nya tekniska lösningar eller att fortsätta göra på samma sätt, fast digitalt istället för på papper. Digitaliseringen ska skapa ett nytt värde för kunden och därmed intäkter som motiverar de kostnader den digitala transformationen är associerad med.

Resultat och slutsats

Sjöfartsverket beslutade våren 2019 om en digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategins syfte är att vara vägledande i Sjöfartsverkets digitala transformation och därigenom stödja vårt arbete med att förbättra sjöfartens konkurrenskraft och Sjöfartsverkets ekonomi. Strategin innehåller sex övergripande mål;
-
Digitaliseringen förenklar flöden mellan och inom trafikslag som i sin tur skapar helhetssyn, transparens och konkurrensneutralitet mellan trafikslagen
-
Ny teknik och digitalisering skapar förutsättningar för hållbarhet samt möjliggör ökad affärs- och tjänsteutveckling för hållbar konkurrenskraft
-
Digitalisering skapar förutsättningar för en kultur med ett tillitsbaserat ledarskap, att ha en struktur för att hantera idéer och kreativitet i organisationen samt att skapa miljöer för att testa och införa innovationer
-
Digitala resurser används för att effektivisera verksamheten och förenkla medarbetarens vardag och därmed begränsa kostnadsutveckling och avgifter till Sjöfarten
-
Regelverk som fungerar i och för Sjöfartsverkets och Sjöfartens digitala omställning
-
Sjöfartsverkets säkerhetsnivåer är balanserade mot behovet av användning av digitala resurser och tar hänsyn till sjöfartens behov av affärssekretess i förhållande till möjligheterna med infodelning och transparens

Målen nås genom att sju strategiska områden beaktas. Dessa områden skapar enhetlighet i vägval och beslut. 1. Kund - Konkurrenskraft och hållbarhet genom transparens, samordning och sänkta kostnader. 2. Affärsutveckling - Sänkta processkostnader och kostnadseffektiv kundanpassning 3. Medarbetare, ledarskap och organisation - Stärk förändringsledarskapet, kulturen och det livslånga lärandet 4. Processkartläggning - Information ska ses som en tillgång 5. Miljö - Ekologisk hållbarhet genom automatisering och informationsdelning 6. Regelverk - Vi arbetar proaktivt med regelverk som möjliggörare 7. Cybersäkerhet - Balanserade säkerhetsnivåer mot digitalt behov

På senare tid har Sjöfartsverket, flera svenska hamnar, redare och andra aktörer arbetat för att förenkla fartygens anlöp till och från svenska hamnar. Digitalisering har här varit ett viktigt verktyg för att minska kostnader och öka kundnyttan. Förbättringarna har i regel utgått från varje aktörs egna tjänster. Det gäller även Sjöfartsverkets digitaliseringar. Digitaliseringen har stora fördelar. Men risken finns att det investeringar i teknik och lösningar görs parallellt och att helhetslösningen inte blir så bra därför att det saknas en gemensam bild av hur hela anlöpsprocessen ska kunna effektiviseras. Ett branschgemensamt program för hur anlöpsprocessen kan digitaliseras för att bl a öka Sjöfartens konkurrenskraft etableras hösten 2019 och förväntas löpa åtminstone till 2025.

Collapse