Vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur Transportpolitik och ekonomi 

1.5.2 - Motverkande kostnadseffekter av stora kontrakt: Trafikverkets gruppering av beläggningsåtgärder

Speakers
  • Ivan Ridderstedt, VTI
Authors
  • Ivan Ridderstedt, VTI
  • Jan-Eric Nilsson,
Room
SF, Tellus (65)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

I princip kan varje upphandlat kontrakt brytas ner i flera delar, så som produkter, leverenser och arbetsinsatser, som också kunde ha upphandlats separat. Att gruppera många delar till ett kontrakt innebär att upphandlaren inte behöver upprepa den kostsamma upphandlingsprocessen för varje del, och den vinnande leverantören får förbättrade möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar och komplementariteter. Samtidigt finns en källa till ineffektivitet i att den vinnande leverantören inte nödvändigtvis den mest kostnadseffektiva leverantören av varje enskild del. Det är också möjligt att stora kontrakt påverkar konkurrensen. Det finns begränsat med forskningslitteratur som kan vägleda upphandlingspolicy och upphandlare om i vilken grad delar ska upphandlas i ett kontrakt eller separat.

Med studien bidrar vi med empiri om Trafikverkets policy att i varierande utsträckning gruppera geografiskt spridda beläggningsåtgärder till större kontrakt. Detta på en marknad där tidigare studier visat att transportavstånd är en kostnadsdrivare och konkurrensfaktor. Frågeställningarna är hur påverkar Trafikverkets grupperingspolicy entreprenörernas (1) beslut om att lämna anbud och (2) anbudssumma, samt (3) den vinnande anbudssumman?

Metod

Vi besvarar frågeställningarna med ekonometrisk analys av 1145 anbud för 293 kontrakt upphandlade av Trafikverket 2012-2015. Kontrakten är i varierande grad grupperingar av flera geografiskt spridda beläggningsåtgärder med varm asfalt, totalt 1465 åtgärder. Trafikverket har tillhandahållit oss kontraktsdata och mängdförteckningar utifrån vilka vi sammanställt information om åtgärdernas karaktär och geografiska position. Därtill har Sveriges asfaltverk kartlagts. I en följd av regressionsanalyser skattas beslutet om att lämna anbud, anbudssumma respektive vinnande anbud som funktioner av hur Trafikverket utformat grupperingen, sett till antal åtgärder, geografisk spridning och asfaltmängd, samt kontrollvariabler för avstånd till entreprenörernas asfaltverk, antal lager beläggning, asfalttyp m.m..

Resultat och slutsats

Enligt preliminära resultat (augusti 2019) har Trafikverkets gruppering av åtgärder positiv inverkan på entreprenörernas beslut att lämna anbud. Vi finner också att entreprenörerna anpassar sitt beslut om att lämna anbud efter både sitt eget avstånd och konkurrenternas. Grupperingen jämnar i de flesta fall ut transportavstånd mellan entreprenörer, vilket framstår vara förklaring till att gruppering ökar viljan att lämna anbud. Sannolikheten att en entreprenör lämnar ett anbud är också högre desto större kontraktet är, mätt i asfaltmängd. Vidare finner vi att både anbudssummor och vinnande anbud är högre desto fler beläggningsåtgärder som grupperas. Detta motverkas av stordriftsfördelarna. Tio procent mer asfaltsbeläggning ökar det vinnande anbudet med cirka 8 procent. Detta är en påtaglig stordriftsfördel då asfaltmängderna är den stora kostnadsdrivaren i dessa kontrakt.

Vår slutsats är att de preliminära resultaten ger stöd för Trafikverkets policy att gruppera spridda beläggningsåtgärder. Stordriftsfördelen av att inordna stora mängder asfalt i ett kontrakt, även om den ska läggas på spridda platser, är så betydande att den dominerar den skattade ineffektiviteten av att inte alltid entreprenören med kortast transportavstånd utför arbetet. Därtill har vi funnit att konkurrensen ökar av större kontrakt och av att transportavstånd jämnas ut. Huruvuda kostnadssänkande effekter av gruppering dominerar ineffektivitetseffekten är troligtvis unikt för respektive upphandling och typ av kontrakt. En generell slutsats av studien är att upphandlares beslut kring gruppering åtminstone bör vara underbyggt av ett resonemang om förväntad storlek av dessa motverkande kostnadseffekter, helst kopplat till empirisk erfarenhet.

Collapse