Digitalisering och samhälle Digitalisering

10.6.3 - Digitalisering av vinterväghållning

Speakers
  • Anders Asp, Trafikverket
Authors
  • Anders Asp, Trafikverket
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Trafikverket har under de senaste 6 åren drivit forskning som syftar till att effektivisera vinterväghållningen i Sverige.

Verksamhetsutvecklingsprojektet Digital Vinterväglagsinformation startade 2018 med anledning att skapa bättre förutsättningar att göra tillförlitliga leveransuppföljningar och därmed bidra till optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning.

För att skapa förutsättningar för införandet av Digital vinterväglagsinformation i verksamheten krävs ett antal aktiviteter som ska drivas i flera delprojekt.

Övergripande syfte med Digital Vinterväglagsinformation är att skapa förutsättningar för att vidta rätt halkbekämpningsåtgärder i rätt tid för att upprätthålla säkra och framkomliga vägar. Primär nytta för Trafikverket är att skapa förutsättningar för att göra tillförlitlig leveransuppföljning och därmed bidra till optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning

Syftet med projektet – Pilotområden friktionsdata via FCD (Floating Cara Data) är att skapa underlag för upphandling av digital vinterväglagsinformation för uppföljning av vinterväghållning.

Metod

Projektet ska leverera underlag till upphandling för uppföljning av vinterväglag med hjälp av uppkopplade fordon.

Följande leveranser genomförs i projektet:

1. Följa upp att leveranser uppfyller krav i upphandling av dataleverantörer (ÅF Infrastructure AB, Nira Dynamics AB, RoadCloud OY)

2. Följa upp kraven i kravspecifikation för inhämtning och leverans av friktionsdata digitalt för vinterväghållning.

3. Utvärdering av verktyg (lagring, kvalitet, visualisering)

4. Utvärdering av innehåll och resultat. Frågeställningar att beakta: Hur hanterar vi annan typ av vinter i Norr? Hur hanterar vi lågtrafikerat vägnät?

4. Analys av påverkan på organisationen inom Trafikverket

Resultat och slutsats

Slutsatser efter en genomförd vinter av projektets tre viktigaste leveranser:

1.GUI (användargränssnitt)

· Intuitivt

· Överskådligt

· Lätt att justera i tid och geografi

2. Månadsrapporter

· Trafikverket är nöjda med informationen och rapporterna har levererats enligt kraven

3. Täckningsgrad av vägnätet

· Generellt god täckning på högtrafikerade vägar men än så länge inte tillräckligt med mätdata på lågtrafikerade vägar

· RoadCloud har mätdata från färre fordon än Nira och ÅF men kompletterar fordonsdata med väglagsdata från optisk sensor

· På lågtrafikerade vägar kan fordonsdata behöva kompletteras med data från andra källor

Utmaningar som återstår att behandla

· Eftersom alla mätningar görs med fordon som har andra uppgifter är det svårt att synkronisera i tid och rum

· Tvåfiliga vägar gör det ännu svårare, inte bara position longitudinellt utan även lateralt

· Synkronisering med dedikerade mätningar svårt då fordonsflottorna inte kan styras

Collapse