Upphandling och organisation av kollektivtrafik Kollektivtrafik och järnväg

3.3.2 - Kartläggning av kollektivtrafikens organisation efter regionbildningen 

Speakers
  • Emma Wallgren, Sweco Society AB
Authors
  • Emma Wallgren, Sweco Society AB
Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Den första januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag som bl.a. anger att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) med ansvar för den regionala kollektivtrafiken. I samband med regionbildningarna har landsting och eventuella kommunal- eller regionförbund gått samman varför den regionala kollektivtrafikmyndigheten i många län placerats direkt i regionen under en och samma nämnd. En ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630) innebär att det regionala utvecklingsansvaret från och med första januari 2019 ligger hos regionen. Kollektivtrafiklagens krav på införandet av RKM ihop med ändringen av lagen om regionalt utvecklingsansvar kan ses som bidragande faktorer till den omorganisering av regionala frågor som ägt rum. I denna rapport undersöks hur dessa förändringar påverkar kollektivtrafikens organisering och utveckling i olika regioner i Sverige.

Metod

I rapporten kartläggs sju regioners organisering av kollektivtrafik i bakgrund till regionbildningen som slutfördes den första januari 2019. Kartläggningen innefattar Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Sörmland och Västra Götalandsregionen och omfattar därmed 7 av totalt 21 regioner i Sverige. Regionernas organisationer redovisas i form av schematiska bilder som visar organisationsstruktur, placering av RKM samt vem i organisationen som är ansvarig för de styrande dokumenten länstransportplan, regional utvecklingsstrategi och trafikförsörjningsprogrammen. Vidare redovisas regionernas kollektivtrafik (avgränsning till busstrafik) med utgångspunkt i ett antal frågor som bl.a. ger svar på hur kollektivtrafiken upphandlas och utförs, hur den finansieras och hur kostnader fördelas. Materialet analyseras för att ge svar på om det går att urskilja olika modeller för hur kollektivtrafiken kan organiseras och undersöker då vilka skillnader och likheter som finns mellan regionernas organisationer.

Resultat och slutsats

Resultaten visar att kollektivtrafikens organisation skiljer sig åt i så gott som alla regioner. I majoriteten av regionerna organiseras kollektivtrafikfrågor gemensamt med regional utveckling vilket innebär att frågorna hanteras av en och samma nämnd. Den största skillnaden är hur ansvaret för kostnader fördelas mellan kommunerna och regionen. Det totala ansvaret, och därmed alla kostnader, för kollektivtrafiken kan ligga på regionen alternativt vara fördelade mellan kommunerna och regionen. Vilken typ av kostnader som kommunerna har skiljer sig åt mellan regionerna. Gemensamt är dock att alla regioner som har ett delat ansvar sett utifrån fördelningen av kostnader har ett starkt kommunalt inflytande som präglas av att, av olika anledningar, vilja påverka kollektivtrafikens utveckling. Denna skillnad uttrycks genom regionernas olika modeller för tillköpsbeställningar samt av omfattningen på genomförda skatteväxlingar av kollektivtrafik.

Den viktigaste slutsatsen är att ett starkt kommunalt inflytande över kollektivtrafiken riskerar att gå emot inriktningen i kollektivtrafiklagen. Lagen syftar bl.a. till att öka effektiviseringen inom RKM genom ökad samverkan och samordning av den regionala kollektivtrafiken då lagen innebär tydligare roller och befogenheter för RKM. Ansvarsfördelningfördelningen av kostnader mellan kommuner och regionen kan minska en kollektivtrafikmyndighets samordning av kollektivtrafiken. Det är möjligt att det blir svårare att planera behovet av trafik utifrån de mål och visioner som anges i trafikförsörjningsprogrammen när kommuner kan beställa trafik utan förståelse för helhetsbehovet.

Collapse