3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.2 - Modal shift – förutsättningar för överflyttning till aktiv mobilitet och kollektivtrafik

Speakers
  • Maria Krafft, Trafikverket
Authors
  • Maria Krafft, Trafikverket
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), dels komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action".

En av rekommendationerna handlar om att länder och städer ska planera för en förflyttning mot mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, gång och cykel. En av förutsättningarna är bland annat att dessa transportsätt också ska vara trafiksäkra och trygga och bidra till bättre hälsa. Det innebär att det bl a behövs kriterier för buller, luftkvalitet, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Rekommendationen innebär att det inte ska ske en avvägning mellan olika hälso- och hållbarhetsmål utan transporter måste ske inom givna hållbarhetsramar.

Metod

Baserat på kända effektsamband av krockvåld för vad människan tål, presenteras exempel på rimliga krav för att länder och städer ska göra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Resultat och slutsats

I denna presentation visas vilka trafiksäkerhetkrav som kan vara aktuella. Vidare diskuteras hur flera hållbarhetsmål ska kunna hanteras samtidigt för att möjliggöra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Collapse