Säkerhet Sjöfart Trafiksäkerhet 

5.8.2 - ForeSea - skapat för ökad sjösäkerhet

Speakers
  • Christina Palmén, Föreningen Svensk Sjöfart
Authors
  • Johannes Huffmeier, RISE REsearch Institutes of Sweden
  • Christina Palmén, Föreningen Svensk Sjöfart
Session Name
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av incidenter där rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. ForeSea är informationssystem för olyckor, near-misses och avvikelser. Systemet är utvecklat för sjöfarten och är en vidareutveckling av det svenska informationssystemet INSJÖ som startade i slutet av 90-talet.

ForeSea är ett informationssystem för olyckor, ”nästanolyckor” och avvikelser vars primära syfte är att förebygga sjöolyckor och förbättra sjösäkerheten. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av riktiga data från en hel bransch.

ForeSea har skapats för att förbättra sjösäkerheten.
Genom att analysera information i ForeSeas erfarenhetsbank kan sjöfartsnäringen:
• fatta beslut om åtgärder och förbättringar grundade på fakta.
• sprida information om farliga förhållanden i form av ”Safety Alerts”.
• sammanställa vunna erfarenheter i form av ”Lessons Learned”.

ForeSea ska underlätta för anslutna rederier att uppfylla ISM-kodens krav på intern rapportering. Detta görs genom att det rederianpassade informationssystemet IRIS erbjuds till subventionerat pris.

Metod

Det finns flera anledningar att skapa en erfarenhetsbank där kunskap om vilka risker som finns i verksamheten samlas. De viktigaste är:
• Förnuftsmässiga, "Safety First"
• Juridiska, "Just do It, It’s the law"
• Känslomässiga, "Better Safe than Sorry"
• Ekonomiska, "If you think Safety is Expensive - Try an Accident"

Genom att rapportera till ForeSeas erfarenhetsbank kan ett rederi delge andra inom sjöfartsnäringen en vunnen erfarenhet och de åtgärderna som vidtagits för att öka sjösäkerheten.

Resultat och slutsats

Erfarenhetsbanken används för att skapa följande:

• Listor på raporter
• Nyckeltal
• Kvittenser med liknande rapporter
• Ishikawa-diagram för interaktiv sökning och analys av sökresultat
• Safety Index, skapat genom Risk Assessment
• Lista av utvalda rapporter
• Safety Alerts
• Lessons Learned

• Safety Reports
• Risk Assessment

Genom offentliga medel och bidrag från stiftelser har ForeSea kontinuerligt kunnat utvecklas. Analysmetodik och riskbedömningar är områden som ständigt utvecklas och får ett allt större utrymme inom nationell och internationell regelutveckling där man utarbetar teoretiska riskanalysmodeller som utgör beslutsunderlag i regelutvecklingsprocesserna. T.ex. FSA, Formal Safety Assessment, är en metodik fastställ av IMO och används vid i stort sett alla sjösäkerhetsbeslut. Svagheten I de de teoretiska modellerna är ofta den del som speglar verkligheten dvs. verkliga händelser. Ett av huvudsyftena med ForeSea är att komplettera teoretiska modeller med ForeSeas analyser baserade på verkliga händelser.

Collapse