Klimatanpassade trafikprognoser Trafikteknik, planering och styrning 

2.1.2 - Trafikverket presenterar nya Basprognoser 2020 – vilka är nyheterna?

Speakers
  • Carsten Sachse, Trafikverket
Authors
  • Christian Nilsson, WSP
  • Carsten Sachse, Trafikverket
Room
SF, Vintergatan 1 (85)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl persontrafik- som godstransportsektorn. Syftet med dessa så kallade Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De utgör även grunden för de nationella och regionala transportplanerna. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.

Trafikverket publicerar nya Basprognoser första april vartannat år. Senaste Basprognoserna presenterades 2018, och det pågår för närvarande arbete med att ta fram en ny Basprognos som kommer att presenteras i april 2020.

Metod

Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser för att bland annat belysa hur olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målet för minskade växthusgasutsläpp kan uppnås. Arbetet har omfattat att ta fram olika prognosscenarier, genomföra modellanalyser med Sampers och Samgods, effektberäkningar och beskriva resultat. Det genomförda arbetet har använts som ett underlag till beslut om de prognosförutsättningar som kommer att gälla från och med 1 april 2020.

Resultat och slutsats

Då detta abstract lämnas in är inte alla prognosförutsättningar för kommande Basprognos beslutade, men beslut kommer att fattas under augusti 2019.

Föredraget kommer att redovisa principer, viktiga politiska beslut och överväganden som gjorts för att fastställa förutsättningar för de Basprognoser som börjar gälla från och med april 2020. Presentationen kommer att innehålla en beskrivning av skillnader mellan den kommande och tidigare Basprognoser för bland annat socioekonomiska data, ekonomisk tillväxt, antagande om framtida bränslepriser mm.

Collapse