Värdering av klimatutsläpp, politiska mål och måluppfyllnad Transportpolitik och ekonomi 

1.1.2 - Transportsektorns -70%-mål; styrmedel och konsekvenser

Speakers
  • Svante Mandell, Konjunkturinstitutet
Authors
  • Svante Mandell, Konjunkturinstitutet
Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

Konjunkturinstitutet granskar i sin årliga rapport 2019 transportsektorns etappmål att till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent jämfört med 2010. Granskningens fokus ligger på styrmedelanalys. Särskilt intresse ägnas åt reduktionsplikten och bonus/malus som båda är nya styrmedel med centrala roller.

Metod

Frågor som tas upp rör bland annat; styrmedlens utformning ur kostnadseffektivitetsperspektiv, fördelningsaspekter, hur olika styrmedel interagerar, hur den svenska politiken fungerar tillsammans med andra länders politik på transportområdet och vilka effekter politiken skapar utanför svensk transportsektor.

Både partiella och allmän jämviktsanalyser används. För det senare har Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell, EMEC, vidareutvecklats för att bättre kunna hantera centrala transportrelaterade styrmedel som till exempel bonus/malus. EMEC ger möjlighet att studera hur 70-procentsmålet, och de medel som styr mot målet, påverkar ekonomins struktur, BNP-utveckling och fördelningseffekter. Med hjälp av EMEC är det även möjligt att studera hur de olika styrmedlen påverkar varandra och etablera ett skuggpris för transportsektorns koldioxidutsläpp som följer av målet.

Resultat och slutsats

Det primära syftet med rapporten är att bidra till att politiken kan utvecklas. Genom att identifiera områden inom politiken som kan skapa problem och studera varför problemen uppstår är det möjligt att föreslå möjliga lösningar.

Collapse