Upphandling och organisation av kollektivtrafik Kollektivtrafik och järnväg

3.3.3 - Process- och arbetsmetod för utformning av framtida bussterminaler

Speakers
  • Oskar Bergström, Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Authors
  • Oskar Bergström, Region Stockholm, Trafikförvaltningen
  • Johanna Andersson, Haninge kommun
Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Just nu pågår en historisk omfattande stadsutveckling med bostadsbyggande och infrastrukturprojekt, inte minst i kollektivtrafiknära lägen. Bussterminalerna med dess centrumlägen är av stort intresse för utveckling, för kommuner, byggherrar och fastighetsutvecklare.

Samtidigt råder det stor kapacitetsbrist i många av dagens terminaler. Ett ökat invånarantal som i sin tur bidrar till ett större ytbehov för bussterminaler, och begränsad kunskap kring dessa anläggningar gör det svårt att förstå hur de behöver planeras för att skapa robusta terminaler och kollektivtrafiksystem för framtiden. Konsekvensen av underdimensionerade eller flerplanerade terminaler resulterar i en ineffektiv, dyr och oattraktiv resenärsmiljö, för resenären. Väl utformade och dimensionerade terminaler är en förutsättning för ett ökat resande med kollektivtrafiken.

Metod

För att säkerställa terminalernas framtida funktion har en metod- och arbetsprocess tagits fram för att tydligare redovisa och kommunicera framtida busstrafikerings- och resenärsfunktionsbehov, för övriga aktörer. Syftet är att processen inleds tidigt i kommunernas planeringsprocesser för att kunna utgöra underlag till kommuners arbete med planer och program. Processen innefattar allt ifrån mindre linjenätsöversyner, trafikanalyser, kapacitetsberäkningar, skissarbete, kontrollfunktioner, innan färdig lösning.

Resultat och slutsats

Idag pågår ett ca 40- tal bussterminaler enligt denna process. Resultaten visar att mer utrymme för bussterminalers funktioner behövs i framtiden för att kunna möta det ökande resandet som kommer med en ökande befolkning. Med metod- och arbetsprocessen har vi fått positiva reaktioner från kommuner för att ha skapat en ökad förståelse och kunskap för bussterminalernas vikt i staden och kollektivtrafiksystemet och dess framtida behov. Vi ser en stor nytta av att informera kommuner, väghållare, trafikhuvudmän, byggherrar och trafikoperatörer om detta arbete och resultat.

En viktig slutsats är betydelsen att i det här skedet i planeringsprocessen tydliggöra bussterminalers framtida funktion- och utrymmesbehov för att kunna reservera tillräckliga ytor eller hitta andra lösningar innan det är försent.

Collapse