Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.4 - Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem

Speakers
  • Olof Johansson, Trafikverket
Authors
  • Louise Olsson, Trafikverket
  • Olof Johansson, Trafikverket
Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem är ett steg i vårt långsiktiga arbete med att nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringen av transportsystemet. Inom den genomgripande digitaliseringen av transportsystemet vill vi ta en roll som kunskapsbyggande myndighet och medverka till att realisera potentialen med automatiserade och uppkopplade transporter. Det finns stora osäkerheter i utvecklingen av automatiserade vägtransporter som måste hanteras med ett flexibelt förhållningssätt och genom att testa lösningar kan detta successivt utvecklas. Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem samtundersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Färdplanen har ett tydligt användarperspektiv med grund i medborgarnas och näringslivets behov.

Metod

Inriktningen av färdplanen samt genomförande och utvärdering av åtgärderna vilar på Trafikverkets Målbild 2030 om tillgänglighet i ett hållbart samhälle. När färdplanen genomförs är det viktigt att beakta att åtgärderna och aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse och till en snabbare omställning mot ett hållbart transportsystem.

Sex fokusområden beskriver olika förutsättningar inom det automatiserade och uppkopplade transportsystemet: beteende och acceptans, fysisk väginfrastruktur, data, it- och kommunikationsinfrastruktur, fordonsutveckling, lagar och regelverk samt affärsmodeller och aktörssamverkan. Färdplanen bröts ned i olika dimensioner för att beskriva utmaningar och viktiga frågeställningar inom respektive fokusområde.

Åtgärderna i färdplanen är ett första förslag på aktiviteter som kan bidra till att påskynda omställningen mot ett automatiserat och uppkopplat vägtransportsystem.

I nästa steg i genomförandet av färdplanen handlar arbetet om att vidareutveckla och konkretisera de åtgärder som presenterats. Det behöver utredas hur de ska finansieras och organiseras, vilken roll Trafikverket ska ha i utvecklingen samt hur detta underlag integreras i kommande åtgärdsplanering.

Resultat och slutsats

För att tydligare konkretisera genomförandet av färdplanen vill vi lyfta fram en av de föreslagna åtgärderna så att det kan ligga till grund för vidare diskussioner om arbetet framåt. Åtgärd 3 Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält handlar om ett demonstrationsprojekt där ett körfält är dedikerat till automatiserade fordon på en lämplig sträcka med överkapacitet. På så vis utnyttjas delar av statligt vägnät för att öka förståelsen för automatiserade fordons funktionaliteter, krav på infrastrukturen samt hur automatiserade fordon interagerar med omgivningen.

För att kunna realisera potentialen i automatiserade fordon och undvika stora kapacitetsförluster under en övergångsperiod behöver tekniken testas under verkliga förhållanden, initialt separerat från manuellt framförda fordon men skulle kunna ske i kombination med uppkopplade, tunga fordon utrustade med teknik för att ansluta till elvägar.Tanken är att identifiera en sträcka där vägen är av god kvalitet och har överkapacitet för att möjliggöra test av automatiserade och uppkopplade fordon som kör i skyltad hastighet. Denna typ av utpekade teststräckor saknas idag såväl i Sverige som internationellt. Det är viktigt att det finns överkapacitet på teststräckan för att undvika att framkomligheten för vanlig trafik påverkas negativt när ett körfält helt eller delvis tas i anspråk.

Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet av färdplanen och dess planerade åtgärder. Nu arbetar vi för att etablera en struktur för samverkan med andra aktörer och genomföra aktiviteter för kunskapsutbyte kring färdplanens fokusområden.

Collapse