Vintergatan 1, Frimis Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Room
Vintergatan 1, Frimis
Moderators
 • M. Jacobsson
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Hur påverkar parkeringsåtgärder olika typer av bilister? En studie om parkeringsvanor i centrala Göteborg.

Speakers
 • J. Berg
Authors
 • M. Henriksson
 • J. Ihlström
 • J. Berg
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Parkering utgör idag ett centralt område i kommuners strävan för att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor. För att undvika trängsel måste såväl bilanvändning som utrymmet för parkering minska. Pågående trender i den kommunala parkeringspolitiken visar att antalet parkeringsplatser centralt minskar, samt att boende- och besöksparkering prioriteras framför arbetsplatsparkering. Frågan är dock hur olika åtgärder som styr parkering påverkar bilister. I den här presentationen redovisar vi resultat från en studie om parkeringsvanor. Syftet med studien är att undersöka orsaker till att människor utnyttjar parkeringsanläggningar i centrala Göteborg.

Methods

Under våren 2018 intervjuade vi ett sjuttiotal personer på strategiskt utvalda parkeringsanläggningar i Göteborgs stad. Intervjuerna genomfördes under morgon, lunchtid och tidig kväll för att fånga parkerare med olika ärenden. Att genomföra intervjuer på plats har fördelarna att rätt målgrupp för studien nås, samt att intervjun sker i den kontext som studien berör vilket gör det lätt för intervjupersonerna att reflektera över sina val. I analysen inkluderas framförallt arbetspendlare och personer som uträttar enskilda ärenden.

Results

Parkeringsvanor är nära förknippad med bilanvändning. Således ger studien insikt i vilken roll bilen fyller i människors vardagsliv. Analysen visar att det finns stora skillnader i hur bilanvändare beskriver sina mobilitetpraktiker och hur det påverkar val av parkering. Studien visar också vilka grupper som påverkas mest av restriktiva parkeringsåtgärder samt hur bostadsorten påverkar bilresande och möjligheten till att använda andra transportmedel. Vidare belyser studien att medan en viss typ bilister använder bilen vanemässigt, kombinerar andra bilen med kollektivtrafik eller cykling när det är möjligt. Skälen till bilanvändning har både sociala, geografiska och politiska dimensioner. Studiens resultat är därför relevant för såväl politiker, planerare och forskare.

Collapse
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Parkeringstal som ett effektivt verktyg för hållbart stadsbyggande

Speakers
 • A. Gäderlund
Authors
 • A. Gäderlund
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Boverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning till kommuner som önskar arbeta med parkeringstal som ett effektivt verktyg vid planeringen. Vägledningen ska stödja kommunerna i deras arbete i syfte att visa på hur de kan arbeta med parkeringsfrågan för att uppnå hållbart resande, effektivare markutnyttjade samt skapa bättre stadsmiljö. Vägledningen tittar särskilt på hur kommunen kan arbeta med flexibla parkeringstal för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart stadsbyggande. Vägledningen lyfter fram olika projekt för att ge inspiration om hur kommunerna kan arbeta med parkeringstalet i planprocessen för att uppnå hållbara resor, effektivare markutnyttjande och bättre stadsmiljö.

Methods

Boverket har genom studier av kommuners olika plandokument samt parkeringsstrategier valt ut ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibla parkeringstal i kombination med mobilittesåtgärder. Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och förbättrad stadsmiljö.

Results

Boverket har efter intervjuer med dessa kommuner fått fram ett antal intressanta kommunprojekt som visar på vinsterna med flexibla parkeringstal då det kan skapa förutättningar för ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och i förlängningen ge förbättrad stadsmiljö. Vägeldeningen lyfter även utmaningar som kommunerna kan ställas inför då de ska arbeta med att få ner behovet av parkeringar i kombination med mobilitetsåtgärder samt vad kommunen bör tänka på för att nå framgång i sitt arbete med minskat parkeringsbehov i stadsbyggandet.

Collapse
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Genomförande av mobilitetstjänster i Riksbyggens bostadshus Blicken

Speakers
 • P. Envall
Authors
 • P. Envall
 • T. Berg
 • F. Johansson
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Det nya bostadshuset Brf Blicken ligger centralt i Haninge söder om Stockholm. Huset är 18 våningar med en storslagen utsikt. Det ligger nära affärer, invid pendeltåg och Rudans rekreationsområde. I källaren anlägger SL ett bussgarage. Huset är ett exempel på förtätning där tidigare asfalt ersätts med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge i en storstadsregion. Inflytt i huset sker under september 2018.


Blicken har utformats för att göra det enkelt att bo i huset utan att nödvändigtvis behöva äga egen bil. Riksbyggen har avsatt resurser för att som en del av anläggningen av det nya huset genomföra ett antal mobilitetstjänster. Riksbyggen har samarbetat med Trafikutredningsbyrån vid dimensionering, urval och genomförande av mobilitetstjänster. De mobilitetstjänster som genomförts är bland annat:


- En sluten elbilsbool för de boende med vinstdelning med bostadsrättsföreningen.
- Ellastcykelpool
- Rabattavtal med taxi
- Rabattavtal och prova på erbjudande för hyrbil.
- Prova på erbjudande för kollektivtrafik.
- Resecoach och prova på event.

Methods

Brf Blicken applicerar det som kallas flexibla parkeringstal. Flexibla parkeringstal innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av nya lägenheter och kontorshus. Kommunen som är planmyndighet ger ’rabatt’ på parkeringstalet där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. Positiva mobilitetstjänster är lösningar som ökar boendes och verksammas mobilitet och minskar deras behov och intresse av att äga egen bil, t.ex. integrering av en bilpool vid nybyggnad av bostäder eller rabatt på kollektivtrafikkort.

Results

Fördraget redogör för varför Riksbyggen valde att satsa på mobilitetstjänster vid uppförande av Blicken, erfarenheter från ett nytt sätt att arbeta och syftet med mobilitetspaktetets olika delar. Föredraget kommer särskilt beskriva syftet med resecoachen vars metod bygger på forskning från Storbritannien applicerad i en ny kontext. Vilken roll spelar personlig kommunikation av mobilitetstjänster vid flexibla parkeringstal och införande av mobilitetstjänster i nya bostadshus? Föredraget lyfter också fram exempel på hur Riksbyggen arbetar vidare med mobilitetstjänster inom sin verksamhet. Föredraget presenteras av Riksbyggen och Trafikutredningsbyrån tillsammans.

Collapse
Parkering som styrmedel Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Erfarenheter från flexibla parkeringstal

Speakers
 • M. Grybb
Authors
 • M. Grybb
 • A. Markstedt
 • N. Linell
 • J. Winblad
Room
Vintergatan 1, Frimis
Date
10.01.2019
Time
09:00 - 10:30
Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Background

Det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Innovativ Parkering demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet. Projektpartners är Bonava, Riksbyggen, Stockholms stad, Haninge kommun, Kungliga tekniska högskolan, WSP, Uppsala parkering AB och Trafikutredningsbyrån AB.

Syftet med Innovativ parkering är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Projektet förväntas också bidra med nya lösningar som kan öka bostadsbyggandet i Stockholm. Inom Innovativ Parkering ska två bostadsområden uppföras. Det ena är On Track i Älvsjö som byggs av Bonava, och det andra är Brf Blicken i Haninge kommun som byggs av Riksbyggen. I båda områdena kommer de boende erbjudas olika mobilitetstjänster vilka underlättar och möjliggör mobilitet utan att äga egen bil. Denna presentation kommer att informera och problematisera arbetet med mobilitetstjänster inom projektet On Track.

Bostadsområdet On Track består av 157 lägenheter med 36 tillhörande parkeringsplatser för bil. En klar majoritet av lägenheterna är 1:or och 2:or och alla lägenheter har stora ljusinsläpp och balkong eller uteplats in mot gården. Marknadsföring och utformning av bostadsområdet och mobilitetstjänsterna riktar sig till yngre personer/förstagångsköpare.

Parkeringstalet för On Track är lågt eftersom Bonava inför flera olika mobilitetstjänster, som exempelvis gratis medlemsskap i bilpool i fem år från inflyttning, prioriterade cykelrum, cykelpool och gratis kollektivtrafikkort. Målet är att underlätta en aktiv livsstil utan att behöva äga egen bil.

Presentationen kommer innehålla lärdomar, erfarenheter och konkreta resultat från arbetet med mobilitetstjänsterna. Detta kompletteras med tillämpningsexempel gällande flexibla parkeringstal i andra kommuner i Sverige.

Methods

Inom Innovativ parkering ses alla projektpartners regelbundet och diskuterar frågeställningar relaterade till parkering och nyproduktion, exempelvis hur vi kan hjälpa människor att göra sig av med bilen, hur marknadsföringen kan gå till vid nyproduktion och den senaste tekniken gällande elassisterade cyklar.

Bonava och WSP har arbetat tillsammans sedan 2015 för att utforma mobilitetstjänsterna efter förutsättningar för On Track och dess målgrupp.

Erfarenheter och lärdomar har, med hjälp av intervjuer med projektpartners, dokumenterats och sammanställts i en slutrapport.

Results

Ett par slutsatser från arbetet är:

- Det är viktigt att tidigt påbörja arbetet med utformning av cykelrum för att få ut maximalt av den yta som finns (exempelvis mått och placering av dörrar)

- Det är fördelaktigt att i ett tidigt skede involvera aktuell bilpoolsleverantör gällande projekteringen av ett nytt område. Bonava har som rutin att bjuda in Sunfleet tidigt för att diskutera antal och placering av bilpoolsbilar.

- Byggherrar och andra aktörer verkar ha uppfattningen att implementering av mobilitetstjänster är komplicerat, tidskrävande och kostsamt. Våra lärdomar och vårt buskap är att det är lättare och mindre kostsamt än vad byggherrar generellt förväntar sig. Implementering av mobilitetstjänster ger sänkt parkeringstal. Anläggning av färre antal parkeringsplatser ger en billigare produktion samtidigt som det har varit möjligt att bygga fler lägenheter jämfört med ifall fler parkeringsplatser hade behövts anläggas. Lägre parkeringstal skapar därför möjligheter att bygga fler lägenheter.

- Vidare arbete: Det finns vissa luckor gällande parkeringsplatser och långsiktighet – Vems ansvar blir det att se till att parkeringsplatserna används? Staden, byggherren, bostadsrättsföreningen? Det är viktigt att planera för långsiktiga och flexibla lösningar.

Collapse