V. Strand (Portola Valley, US)

Stanford University School of Medicine